preskoči na sadržaj

Osnovna škola Antun Gustav Matoš Tovarnik

Login
Rasporedi

• Raspored sati

Raspored zvona

Natječaji
POZIV NA PROCJENU KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Ivan Kunac / datum: 2. 11. 2020. 11:59

POZIV NA PROCJENU KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

 TESTIRANJE  I PRIKAZ PRAKTIČNOG RADA KANDIDATA u postupku natječaja  za radno mjesto stručnog suradnika knjižničara

 

                     održat će dana 6.studenog 2020. (petak)  godine, s početkom u 12,00 sati,

                              u Osnovnoj školi A.G.Matoš Tovarnik, u učionici 2. razreda

                                                   

 

 Na testiranje se pozivaju slijedeće kandidatkinje:

 

Redni broj

Prezime i ime kandidata

1.

Ana Salopek

2.

Patricija Jeredić

  Ako kandidatkinjea  ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatkinjom natječaja.

 

Zbog epidemiološke situacije u slučaju pandemije obvezno je:

 • Nošenje zaštitne maske
 • Dezinfekcija ruku
 • Mjerenje tjelesne temperature
 • Održavanje propisanog razmaka
 • Kandidati trebaju ponijeti pribor za pisanje.

Dodatne upute i informacije možete pronaći u datotekama u privitku


[OPŠIRNIJE]POZIV NA PROCJENU KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Ivan Kunac / datum: 2. 11. 2020. 11:58

POZIV NA PROCJENU KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

1. TESTIRANJE KANDIDATA u postupku natječaja  za radno mjesto voditelja računovodstva

 

                             održat će dana 6.studenog 2020. (petak)  godine, s početkom u 8,00 sati,

                              u Osnovnoj školi A.G.Matoš Tovarnik, u učionici 2. razreda

                                                   

 

 Na testiranje se pozivaju slijedeća kandidatkinja:

 

Redni broj

Prezime i ime kandidata

1.

Jelena Dobročinac

  Ako kandidatkina   ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatkinjom natječaja.

 

Zbog epidemiološke sutuacije u slučaju pandemije obvezno je:

 • Nošenje zaštitne maske
 • Dezinfekcija ruku
 • Mjerenje tjelesne temperature
 • Održavanje propisanog razmaka
 • Kandidati trebaju ponijeti pribor za pisanje.đ

Dodatne upute i informacije možete pronaći u datotekama u privitku


[OPŠIRNIJE]poziv na procjenu kandidata za zapošljavanje
Ivan Kunac / datum: 2. 11. 2020. 11:55

POZIV NA PROCJENU KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

1. TESTIRANJE  I PRIKAZ PRAKTIČNOG RADA KANDIDATA u postupku natječaja  za radno mjesto učitelja edukatora-rehabilitatora.

 

                             održat će dana 6.studenog 2020. (petak)  godine, s početkom u 9,00 sati,

                              u Osnovnoj školi A.G.Matoš Tovarnik, u učionici 2. razreda

                                                   

 

 Na testiranje se pozivaju slijedeće kandidatkinje:

 

Redni broj

Prezime i ime kandidata

1.

Marija Šarčević

 

  Ako kandidatkinja  ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatkinjom natječaja.

 

Zbog epidemiološke situacije u slučaju pandemije obvezno je:

 • Nošenje zaštitne maske
 • Dezinfekcija ruku
 • Mjerenje tjelesne temperature
 • Održavanje propisanog razmaka
 • Kandidati trebaju ponijeti pribor za pisanje.

Dodatne upute i inforamcije možete pronaći u datotekama u privitku


[OPŠIRNIJE]Poziv za tprocjenu kandidata za zapošljavanje
Ivan Kunac / datum: 2. 11. 2020. 11:53

POZIV NA PROCJENU KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

1. TESTIRANJE  I PRIKAZ PRAKTIČNOG RADA KANDIDATA u postupku natječaja  za radno mjesto učitelja GK

 

                  održat će dana 6.studenog 2020. (petak)  godine, s početkom u 10,15 sati,

                              u Osnovnoj školi A.G.Matoš Tovarnik, u učionici 2. razreda

                                                   

 

 Na testiranje se pozivaju slijedeće kandidatkinje:

 

Redni broj

Prezime i ime kandidata

1.

Anita Peršinović

 

  Ako kandidatkinja  ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatkinjom natječaja.

 

Zbog epidemiološke situacije u slučaju pandemije obvezno je:

 • Nošenje zaštitne maske
 • Dezinfekcija ruku
 • Mjerenje tjelesne temperature
 • Održavanje propisanog razmaka
 • Kandidati trebaju ponijeti pribor za pisanje.

Dodatne upute možete pronaći u datotekama u privitku


[OPŠIRNIJE]Natječaj - učitelja/icu edukatora/cu-rehabilitatora/icu
Ivan Kunac / datum: 8. 10. 2020. 10:53

NATJEČAJ za radno mjesto:

1.           učitelja/icu edukatora/cu-rehabilitatora/icu na puno neodređeno radno vrijeme-24/40 sati u nastavi i ukupno tjedno radno vrijeme, radi popunjavanja radnog mjesta stručno zastupljenom nastavom, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca

Uvjeti:  Kandidati su dužni ispunjavati uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18  I 98/19.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj  školi ( NN 6/2019 i 75/20 )

 Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

- prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu,

- životopis ,

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika),

- domovnicu (preslika),

- elektronički zapis (Potvrdu) o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

-Uvjerenje o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi, prema čl.106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od dana objave natječaja).

Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave na mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnim pločama  školske ustanove.

Sve isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu/kinji nakon završetka natječajnog postupka. Uz prijavu na natječaj navesti adresu odnsono e-mail adresu na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20 ) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama o Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje  OŠ Antun Gustav Matoš Tovarnik   poveznice na isti : http://os-agmatos-tovarnik.skole.hr/dokumenti_skole

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole http://os-agmatos-tovarnik.skole.hr/  i  na adresu : Osnovna škola Antun Gustav Matoš Tovarnik, Vukovarska 1, Tovarnik: “za natječaj”.


[OPŠIRNIJE]Natječaj - stručnog/u suradnika/icu knjižničara/ku
Ivan Kunac / datum: 8. 10. 2020. 10:52

NATJEČAJ za radno mjesto:

1.           stručnog/u suradnika/icu knjižničara/ku  na nepuno određeno radno vrijeme-20 ukupno tjedno radno vrijeme, radi zamjene djelatnice koja koristi pravo rada s polovicom radnog vremena prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama .

 

 Uvjeti:  Kandidati su dužni ispunjavati uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18  I 98/19.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj  školi ( NN 6/2019 i 75/20 )

 Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

- prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu,

- životopis ,

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika),

- domovnicu (preslika),

- elektronički zapis (Potvrdu) o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

-Uvjerenje o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi, prema čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od dana objave natječaja).

 Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave na mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnim pločama  školske ustanove.

Sve isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu/kinji nakon završetka natječajnog postupka. Uz prijavu na natječaj navesti adresu odnsono e-mail adresu na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20 ) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

 Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama o Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje  OŠ Antun Gustav Matoš Tovarnik   poveznice na isti : http://os-agmatos-tovarnik.skole.hr/dokumenti_skole

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole http://os-agmatos-tovarnik.skole.hr/  i  na adresu : Osnovna škola Antun Gustav Matoš Tovarnik, Vukovarska 1, Tovarnik: “za natječaj”.


[OPŠIRNIJE]Natječaj - učitelja/ice glazbene kulture
Ivan Kunac / datum: 8. 10. 2020. 10:50

NATJEČAJ za radno mjesto:

1.           učitelja/ice glazbene kulture  na nepuno neodređeno radno vrijeme-7/14 sati u nastavi i ukupno tjedno radno vrijeme, radi popunjavanja upražnjenog radnog mjesta , uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca

 

 Uvjeti:  Kandidati su dužni ispunjavati uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18  I 98/19.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj  školi ( NN 6/2019 i 75/20 )

 Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

- prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu,

- životopis ,

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika),

- domovnicu (preslika),

- elektronički zapis (Potvrdu) o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

-Uvjerenje o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi, prema čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od dana objave natječaja).

 Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objave na mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnim pločama  školske ustanove.

Sve isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu/kinji nakon završetka natječajnog postupka. Uz prijavu na natječaj navesti adresu odnsono e-mail adresu na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20 ) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf


[OPŠIRNIJE]N A T J E Č A J - voditelj računovodstva
Ivan Kunac / datum: 8. 10. 2020. 10:49

N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme - voditelj računovodstva –  40 sati ukupnog tjednog radnog vremena – 1 izvršitelj, radi popunjavanja  upražnjenog radnog mjesta , uz uvjet probnog rada u trajanju od tri mjeseca

Opći uvjet: Prema Zakonu  o radu  (Narodne novine, br. 93/14, 127/17 i 98/19) i

 uvjeti prema Pravilniku o radu i  Odluci o   izmjeni i dopuni Pravilnika o radu OŠ Antun Gustav Matoš Tovarnik  .

- završen preddiplomski sveučilišni studij ekonomije

- završeni diplomski sveučilišni studij ekonomije

- poslijediplomski specijalistički diplomski studij ekonomije odnosno stručni studij ekonomije  ili

-prvostupnik ekonomije

- VSS i VŠS ekonomske struke stečene prema ranijim propisima

- najmanje šest (6) mjeseci rada na poslovima voditelja računovodstva u školi.

Prijavi treba priložiti:

- životopis,

- preslik diplome odnosno dokaza o stečenoj stručnoj spremi,

- preslik domovnice odnosno  dokaz o državljanstvu

- uvjerenje nadležnog suda kako se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana objave natječaja),

- elektronički zapis o podatcima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju